Zorg


Het komt voor dat een leerling de leerstof niet goed opgenomen heeft of dat het tempo te hoog ligt. Het komt ook voor, dat een kind al vóór ligt op de leerstof, of zich de stof heel makkelijk eigen maakt. De capaciteiten van alle leerlingen zijn immers verschillend. Dat betekent dat een leerkracht goed moet kunnen omgaan met de verschillen in de groep.

Uiteraard spelen we in op de individuele behoefte en ontwikkeling van het kind (in de media vaak aangeduid met “adaptief onderwijs”). Om dit te bewerkstelligen, werken we met een groepsplan of handelingsplan. 

Binnen het groepsplan wordt gewerkt met instructie-onafhankelijke kinderen (meerbegaafde lln.) instructiegevoelige leerlingen (basisgroep) en instructieafhankelijke leerlingen (verlengde instructie). Alle leerlingen nemen deel aan de groepsinstructie en vooral tijdens de verwerking wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen: goede lezers krijgen bijvoorbeeld verrijkingsstof en de zwakke lezers krijgen verlengde instructie in een kleine groep. De leerkracht kan in de aanpak die gehanteerd wordt dan ook beter rekening houden met de onderwijsbehoeften van de kinderen in dit subgroepje.

Een groepsplan omvat een beschrijving van het onderwijsaanbod voor een bepaalde periode. Het is de bedoeling dat in het groepsplan concrete en praktische aanwijzingen staan beschreven voor de manier waarop de leerkracht omgaat met de verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen in de groep. Het groepsplan richt zich dus ook op het aanbod aan alle leerlingen in de groep. Een groepsplan is ook doelgericht, met hoge verwachtingen ten aanzien van alle leerlingen, om te komen tot betere resultaten.

Incidenteel zullen er ook individuele handelingsplannen zijn, maar die vormen uitzonderingen. Om de hulp te coördineren en te structureren is op de Antoniusschool Petra Bergamin als intern begeleider werkzaam. 

Als u als ouder problemen over uw kind wilt bespreken, doet u dat in eerste instantie met de groepsleerkracht. Hij/zij maakt het kind de hele dag mee en heeft een goede kijk op de ontwikkeling van het kind in de groep. Daarnaast kunt u de intern begeleider aanspreken. Soms is een onderzoek door de schoolbegeleidingsdienst noodzakelijk om meer inzicht te krijgen op de dieperliggende oorzaken. Ouders worden hierover te allen tijde geïnformeerd. Er gebeurt niets, totdat de ouders toestemming geven. 

Onder het motto Passend Onderwijs proberen we goed om te gaan met verwijzingen. In het samenwerkingsverband van Passend Onderwijs wordt de extra deskundigheid van leraren van de speciale school voor basisonderwijs ook in het basisonderwijs ingezet. Op deze manier kunnen we op een „gewone” school als de Antoniusschool meer kinderen met leerachterstanden of andere problemen helpen. Meer informatie vindt u in dit overzicht infographic Passend Onderwijs

Dyslexie

In sommige gevallen komt het leren lezen en schrijven bij een kind niet goed op gang. Er kan dan sprake zijn van dyslexie. De Antoniusschool hanteert voor deze kinderen een dyslexieprotocol. Het protocol beschrijft welke stappen er genomen moeten worden, welke testinstrumenten er gebruikt kunnen worden en hoe de analyse van de uitkomsten leidt tot een afweging over het wel of niet indiceren voor behandeling. In het schooljaar 2010-2011 zijn wij gestart met een procedure vergoede diagnostiek. Dit wil zeggen dat ouders via hun verzekeraar de kosten van het dyslexie onderzoek vergoed kunnen krijgen alsmede de behandeling. Door deze vergoede diagnostiek kunnen kinderen met enkelvoudige dyslexie beter geholpen worden. Deze procedure volgt het hierboven genoemde dyslexieprotocol.

 

Zorgondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel van onze school hebben wij vastgelegd hoe wij de ondersteuning van leerlingen invullen. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar staat ook de extra ondersteuning omschreven die de school kan bieden met hulp van het samenwerkingsverband.