Medezeggenschapsraad


Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat.
Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan deze belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen en het schoolbestuur regelt.
De taken en bevoegdheden van de medezeggenschapsraad zijn nauwkeurig omschreven in het reglement. De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit vijf leden. Drie leden worden gekozen uit en door de ouders, twee leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Elke drie jaar treedt de raad af en worden nieuwe verkiezingen uitgeschreven.
 
De Stichting JongLeren heeft een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) waar men onderwerpen bespreekt die voor alle medezeggenschapsraden van de afzonderlijke scholen van het bestuur van belang zijn.
Het spreekt vanzelf dat ook de bevoegdheden van de GMR nauwkeurig in een reglement zijn vastgelegd. Zowel medezeggenschapsraad als GMR zijn bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven, instemming te verlenen of zich te onthouden van voorstellen van het bestuur.
 
Het beleid van een school vormgeven en uitvoeren is steeds meer een taak van ouders, leerkrachten, directie en bestuur samen. Alle onderwerpen die op school van belang zijn, komen in de medezeggenschapsraad aan bod. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de medezeggenschapsraad aankaarten. De vergaderingen van medezeggenschapsraad en GMR zijn - tenzij anders vermeld - openbaar.
 
In de nieuwsbrief leest u regelmatig over de Medezeggenschapsraad.
 
In de MR zitten:

E-mailadres: mr.antonius@jl.nu

Hieronder vindt u de laatste notulen, documenten en het jaarverslag:
Notulen 8 maart
Werkplan MR
MR regelement
Notulen 11 januari 2021
Notulen 16 november 2020
Notulen 28 september 2020
Notulen 24 augustus 2020
Jaarverslag 2019 - 2020
 

Klachtenregeling downloaden.